ARTESA TRADING CO. LTD.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Artesa Trading Co. Ltd. (bundan sonra Artesa olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Bu kapsamda, Artesa olarak, Artesa ile ilişkili tüm tüzel kişi ve gerçek şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Yasası’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Yasası’nın 13. Maddesi uyarınca sizleri kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Kontrolör: Kendi başına veya başkalarıyla birlikte, kişisel verilerin işleme tabi tutulmasının amaç ve yöntemlerini belirleyen, kişisel veri dosya sistemini oluşturma, işletme, denetim hak ve yetkisine sahip olan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri anlatır.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya kimliği belirlenebilir bir kişiye ilişkin tüm bilgileri anlatır.

Kişisel veri dosya sistemi: İşlevsel veya coğrafi esaslara göre merkezi veya dağınık olarak bir sistemde muhafaza edilen ve belirli yöntemlerle ulaşılabilen kişisel veri topluluğunu anlatır.

MADDE 1. Veri Koruma Görevlisi

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kişisel Verilerin Korunma Yasası’nın 10. Maddesi kapsamında tanımlı “Veri Koruma Görevlisi” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

Veri koruma görevlisi ile irtibata geçmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Adres: Dr. Fazıl Küçük Bulvarı VW Binaları Gönyeli Lefkoşa

Telefon: +90 (392) 680 00 00

E-posta: info@artesagroup.com

İnternet sitesi: https://www.vwkktc.com

MADDE 2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşleme Amacı

Sözlü veya yazılı olarak sağladığınız adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, faks numaranız, KKTC kimlik numaranız, e-posta adresiniz, firma ünvanınız ve hizmet ile ürün satınalma için gerekli belgeleriniz Kişisel Verilerin Koruma Yasasın’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Firmamız tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak, Firma tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerinin gerekli çalışmaların yapılması ve Firma ile ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kişisel Verilerin Koruma Yasası’nın 5. 6. ve 7. Maddelerinde belirtilen kişisel verinin işlenmesinde uygulanacak ilkeler işlenmekte ve amaçlarıyla uygun süre zarfında bir dosyalama sisteminin bir bölümünü oluşturan veya oluşturması planlanan kişisel verilerin otomatik veya otomatik olmayan yöntem ve araçlarla, tamamen veya kısmen işlenmesine ve transferine ilişkin esas ve usulleri düzenlemekte ve güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

MADDE 3. Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabileceği ve Aktarma Amacı

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizi sunabilmek için sağlanan kişisel verileriniz KVK yasası’nın 11. ve 12. maddelerinde belirtilen diğer ülkelere veri transferi ve işlemin gizliliği ve güvenliği dahilinde işlenmekte ve yine müşterilerimiz, web sitesi ziyaretçilerimiz ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara aktarılabilmektedir.

 

MADDE 4: Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanabilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Yasası’nın 5. 6. ve 7. maddelerinde belirtilen kişisel veriler işlenirken uygulanacak ilkeler,yasal işleme ve hassas verinin işlenmesi kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

MADDE 5: KVK Yasası’nın 4. Kısım gereği Bilgiye Konu Kişinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Yasası kapsamında bilgiye konu kişi aşağıda belirtilen haklara sahiptir.

–          Verinin gerekli olması halinde, verinin güvenlik içerisinde işlenmesinin sağlanması koşuluyla, bilgiye konu kişinin yasal olarak yardım etmek mecburiyetinde olup olmadığı, mecbursa bunu reddetmesinin sonuçlarına ilişkin bir bilgilendirme yer almaz.

–          Herkesin kendisine ait kişisel verinin işlenip işlenmediğini bilmeye hakkı vardır. Bu nedenle, Artesa kendisine yanıt vermelidir.

–          Bilgiye konu kişi, aşağıdaki hususlarda, Artesa’ya, soru sorma ve yanıt alma hakkına sahiptir: (A) (a) İşlemeye tabi tutulmuş, kendisine ait tüm kişisel veri ve aynı zamanda bunların kaynağı, (b) İşlemenin amacı, bu bilgiyi alanlar veya alan kategoriler ile işlenmiş veya işlemeye tabi tutulmakta olan verinin kategorileri, (c) Bir önceki bilgilendirmeden beri işlemede kaydedilen ilerleme. (B) Verinin düzeltilmesi, silinmesi veya bloke edilmesi, özellikle yanlışlıklar ve eksiklikler nedeniyle bu Yasanın kuralları uyarınca icra edilmemiş olan işleme. (C) İmkansız olmadığı ve orantısız çaba gerektirmediği sürece, verinin iletildiği üçüncü taraflara (B) bendi uyarınca yapılmış olan her türlü düzeltme, silme ve bloke etme hakkında bildirim yapılması.

–          ARTESA, başvurunun sunulmasından itibaren otuz gün içinde yanıt vermediği veya yanıtı tatmin edici olmadığı takdirde, bilgiye konu kişi Kurula başvuru hakkına sahiptir. Kurul bu konudaki kararı verir.

–          Bilgiye konu kişi, erişim hakkını kullanabilir.

–          ARTESA, Kurulun kararı ile bilgiye konu kişiye, bilgi verilmesini; (A) Özel yasada açıkça öngörülmüş olması, (B) Üstün nitelikte bir kamu yararı, özellikle Devletin iç ve dış güvenliğinin korunması açısından gerekli olması, (C) Bilgi verilmesinin idari veya cezai bir soruşturmanın amacının gerçekleşmesini güçleştirmesi durumlarında sınırlayabilir, erteleyebilir veya reddedebilir, ayrıca bunların sebebini ilgili kişiye bildirir.

–          Bilgiye konu kişinin, herhangi bir zamanda, içinde bulunduğu özel duruma ilişkin meşru nedenlerle, kendisine ait işlenmiş, işlenmekte olan veya işlenmesi planlanan verinin işlenmesine itiraz hakkı bulunmaktadır.

–          ARTESA, kendisine tanınan zaman dilimi içinde yanıt vermezse, veya yanıtı tatmin edici bulunmazsa, bilgiye konu kişi Kurula başvurma ve itirazının incelenmesini talep etme hakkına sahiptir.

–          Erişim ve itiraz hakları, kontrolöre başvurunun sunulması suretiyle kullanılır.

Bu kapsamda, işbu aydınlatma metni KVK Yasası kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması, gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması ve sizlere tanınan haklara ilişkin sizi bilgilendirerek Artesa ile paylaştığınız/paylaşacağınız kişisel verilerin KVK Yasası ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmesine yönelik açık rızanızı talep ediyoruz.

“Aydınlatma metnini okudum ve anladım.”

Ad-Soyad: ………………………………………… İmza: ………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

GSM: ……………………………………………………. E-Posta: ……………………………………………………..